วิธียืมเงินออมสิน 500,000 บาทผ่อนได้นาน 7 ปี อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ

วิธียืมเงินออมสิน 500,000 บาทผ่อนได้นาน 7 ปี อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ

กู้เงินออมสิน 500,000 บาท กับสินเชื่อสำหรับเอสเอ็มอี ดอกเบี้ย 3.99% ผ่อนนาน 7 ปี เช็กเลยธุรกิจไหนขอกู้ได้บ้าง

ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั่วไป และธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง

เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ

ธุรกิจอื่น เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19

ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 5 ล้านบาท สินเชื่อเอสเอ็มอีดอกเบี้ยต่ำ เช็กเงื่อนไขด่วน

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน

พนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง หรือเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1 คน ซึ่งต้องมีรายได้และอายุงาน ดังนี้

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคลสามารถให้กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ค้ำประกันได้

ระยะเวลากู้ยืม

ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.